Deposit Interest Rate (ठेवींचे व्याजदर) W.E.F. 04.09.2023

क्रं
Sr,No

तपशील
Description

सामान्य नागरिक व
सोसायटी व्याजदर

Commen Citizens
and Societies

महिलांसाठी व्याजदर

For Ladies

जेष्ठ नागरीकांसाठी
व्याजदर
For Senior Citizen

1

७ दिवस ते १०० दिवस

४.५०%

५.००%

५.००%

2

१०१ दिवस ते ५४९ दिवस

५.५०%

६.००%

६.००%

3

फक्त ५५० दिवस

७.५०%

८.००%

८.००%

4

५५१ दिवस ते १०९५ दिवस

५.७५%

६.२५%

६.२५%

5

१०९६ दिवस ते ३६५० दिवस (१० वर्षे )

६.००%

६.५०%

६.५०%

6

* फक्त ३९५ दिवसांचे ठेवींसाठी

७.००%

७.५०%

७.५०%

7

* फक्त ७३०  दिवसांचे ठेवींसाठी

८.२५%

८.२५%

८.२५%

‘ * ’ Means Terms & Conditions Apply